Centrul socio-medical de îngrijiri la domiciliu - Sfântul Pantelimon Brașov

Despre noi

Protopopiatul Ortodox Brașov-Biroul de asistență socială, acreditat ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.006494 vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor vârstnice prin înființarea serviciului social, Centrul socio-medical de îngrijire la domiciliu- Sfântul Pantelimon Brașov, licențiat conform Licenței de funcționare provizorie nr.4891 din 12.08.2020.

Scopul

Scopul serviciului social Centrul socio-medical de îngrijiri la domiciliu -Sfântul Pantelimon Brașov este prestarea calitativă, calificată, demnă, adecvată și corespunzătoare a serviciilor de îngrijire la domiciliul beneficiarilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora, prin depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale, a stimulării însănătoşirii, întreţinerii şi/sau reabilitării sănătăţii şi reducerii consecinţelor negative a bolilor existente.

Cadrul legal

Serviciul social, Centrul socio-medical de îngrijiri la domiciliu – Sfântul
Pantelimon Brașov, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de asistență socială în Biserica Ortodoxă Română;
  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
 • HG nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completerile ulterioare;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 • Legea nr.197/2002 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
 • Ordinul 318 din 7 aprilie 2003 privind organizarea și funcționarea ingrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acorda aceste servicii precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil este Anexa nr.8 – Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform Ordinului nr.29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție, a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum și pentru serviciile acordate în comunitate, în sistem integrat si cantinelor sociale.

Obiective

Principalele obiective ale serviciului sunt:

 • să asigure persoanelor vârstnice asistență și îngrijire pentru o autonomie personală adecvată, în conformitate cu standardele impuse de legislația în vigoare;
 • să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice;
 • să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;
 • să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială;
 • să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile proprii;
 • să prevină instituționalizarea;
 • să asigure supravegherea și îngrijirea necesară, potrivit reglementarilor legale.
Activitățile desfășurate

Activitățile desfășurate sunt:

 • Evaluare socială;
 • Evaluare medicală;
 • Asistență medicală;
 • Asistență spirituală;
 • Îndrumare în administrarea medicamentelor;
 • Asistență în prepararea hranei/administrarea hranei;
 • Asistență pentru mobilitate în zona locuinței și pe distanțe medii;
 • Îngrijire personală;
 • Asistență pentru persoanele care suferă de incontinență;
 • Păstrarea legăturii cu medicul de familie;
 • Mici comisioane (plata facturilor, ridicarea rețetei lunare emise de medicul de familie, procurarea medicamentelor în baza rețetei, efectuarea cumpărăturilor);
 • Consiliere socială (informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor sociale prevăzute prin lege);
 • Activități de socializare.
Beneficiari

Persoanele care pot beneficia de serviciul de îngrijire la domiciliu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fie persoană vârstnică;
 • Sa nu aibă familie;
 • Sa nu se afle în întreţinerea uneia sau unor persoane obligate la acestea;
 • Să nu aibă locuinţă;
 • Se află în imposibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 • Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
Documente necesare

1. Cerere scrisă,

2. Copie B.I/C.I,

3. Copie talon de pensie, indemnizație persoană cu handicap,

4. Copie certificat de handicap,

5.Recomandare medicală pentru îngrijiri la domiciliu, cu menționarea diagnosticului, eliberată de medicul de familie.

6. Alte acte medicale din care să reiasă dacă suferă sau nu de diferite afecţiuni.

7. Copii ale hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţii financiare de întreţinere în favoarea sau obligaţia solicitantului, daca este cazul.

Accesarea serviciului

Accesarea serviciului de îngrijire la domiciliu se realizează prin depunerea unei cereri și a actelor menționate la sediul centrului sau online la adresa menționată la contact. În urma evaluării inițiale, realizată de către asistentul social la domiciliul persoanei pentru care se solicită îngrijirea și analizată de către o echipă pluridisciplinară formată din mai mulți profesioniști se va elibera în scris o decizie de admitere sau respingere a solicitantului. Serviciile se vor acorda în baza unui contract, încheiat între beneficiar și furnizorul de servicii sociale, unde se menționează și drepturile și obligațiile beneficiarului.

Program activități:

Program teren: Luni-Vineri
Program cu publicul birou: Luni-Vineri

Contact:

Centrul socio-medical de îngrijiri la domiciliu
Sfântul Pantelimon Brașov
Str. Constantin Lacea, nr. 37, Brașov
Telefon/fax: 0268471955
e-mail: social@protopopiatul-brasov.ro
protopopiatbv_cmedical@yahoo.com
www.protopopiatul-brasov.ro
Donatii: Cont IBAN RO21RNCB0053048607580004-BCR